Castell de Bell-lloc – La Roca del Vallès / Vallès Oriental

Valoració: 4 vots.
espereu…

F O T O S


castell-de-bell-lloc-080422_507

castell-de-bell-lloc-080422_507

castell-de-bell-lloc-080422_507

castell-de-bell-lloc-080422_507

A sobre de la porta d'entrada a la torre hi ha un escut, amb una placa a sota, amb el següent text:

"Als 12 novembre 1704 se comensa a reedificar esta torra del homenatge del castell de Belloch per feri la capella del Apostol S. Pau, sempre defensor de la casa de Belloch. Posaren la primera pedra los germans D. Ramon Narcis y d. juan pau de Belloch y de Alemany = Descallar. Asistiren Dª Ana de Macip y de Belloch, abia Dº Ramon de Belloch y Macip vescompte de Belloch, pare. Y sos altres fills D. Joseph. Dª Icnocencia y Dª. Ana. Al sò del arpa que tocaba lo D. Francisco Sala mestre dels dits germans. Fini la obra a 11 setembre 1706. Fou benehida a 27 octubre y celebra la primera misa a 28 dels mateixos. D.G."


I T I N E R A R I 


Situació: En terrenys del municipi de La Roca del Vallès (Vallès Oriental) – Barcelona.

Època: Documentat des de l’any 1073 - (Diputació de Barcelona).

Protecció: BCIN -  (Generalitat de Catalunya)

Estat: La torre supervivent, és la construcció de més entitat de les restes. Als voltants apareixen uns quants conglomerats de pedra, que podrien ser trossos de la construcció original.

Segons una làpida que hi ha a sobre de la porta d’entrada a aquesta edificació, correspon a la restauració de l’antiga torre de l’homenatge del castell, per transformar-la en capella dedicada a l’apòstol Sant Pau. Les obres varen començar l’any 1704 i varen finalitzar l’any 1706.

Desconeixem el tipus de propietari actual de l’edificació i si és visitable l’interior de la torre - capella.

Altres noms:

Accés - Visitat el 22/04/2008:

Procedents de Granollers i circulant per la carretera C-251 en sentit Cardedeu, entre els PK 5 i 6, abans d’arribar a aquesta última localitat, i després d’una gasolinera, trobarem un trencall a la dreta, sense cap indicació, (41 38 06.26 02 20 28.41) per on ens cal continuar. (Altres dades: està situat entre dues firmes comercials: Pneumàtics servei 3 i Can Boss – centre de jardineria).

Si ens passéssim, a 300 metres a la dreta hi ha un trencall, la carretera BV-5105 amb destinació a La Roca del Vallès. Així doncs, ens caldria rectificar.

Després, circulant sempre recte, per una carretera perfectament asfaltada, ja trobarem un cartell informatiu de considerables dimensions: Parc de Belloch.

A continuació un altre cartell ens informa dels horaris d’obertura: De 9 a 13 i de 14 a 17. Els dissabtes de 9 a 13.

Després d’un còmode recorregut d’uns 1300 m. des de la carretera general, trobem ara un  petit cartell: castell de Belloch. Aquí es localitzen les restes de l’edificació.

Aparquem còmodament al davant.


  • Dins d’aquest parc, hi ha actualment (Abril 2008), un important moviment de maquinaria i personal de la construcció.

Localització: N 41 37 33.25 E 02  20 07.08 – Altitud: 234 m.

La introducció de les coordenades anteriors en un mapa de Google, comporta l'emissió automàtica del següent

M A P A del recorregut


Altres:

  • La finca on està ubicada aquesta edificació té més de 124 Ha. L’any 1968 la desapareguda Caixa d’estalvis i Mont de Pietat de Barcelona va obrir-hi un centre escolar que va assolir molt prestigi gràcies a unes instal·lacions, un entorn i una qualitat en l’ensenyament, immillorables. Va ser la primera escola d’Espanya que va tenir aules d’ordinadors com a suport per l’ensenyament. En el seu punt àlgid va arribar a tenir 1200 alumnes. Posteriorment, arran de la fusió amb la Caixa de Pensions, passà a mans d’aquesta Entitat. L’any 1994 es va tancar l’escola.

Una empresa adquirí en 2002 aquestes instal·lacions, que l’any 2006 varen ser llogades a Telefonica. Sembla ser que aquesta empresa multinacional instal·larà aquí la seva universitat corporativa. Es preveu invertir-hi importants quantitats en aquest projecte.

(Informació extractada d’un treball publicat a Internet per en Xavier Bosch i Garcia.)


"Descripció

Al cim del turó es conserva un edifici de planta circular, la base d'una antiga torre que ara és la Capella de Sant Pau. Fa uns 7 m. de diàmetre i uns 6 m. d'alçada.

És fet amb pedres de mida mitjana sense treballar unides amb morter calç.

L'accés està situat a la banda de migdia i està format per un portal de llinda plana i brancals bastits amb carreus de pedra desbastats.

Per sobre d'aquest portal hi ha un arc de descàrrega bastit en maons, un petit rosetó, una inscripció i l'escut dels comtes de Bell-lloc.

La torre presenta un coronament format amb merlets esglaonats bastits amb maons i un petit campanar al mig de la coberta.

Darrere de la torre es conserven restes de la muralla d'un recinte que devia tenir una planta més o menys rectangular, del qual només són visibles els costats nord i part de l'oest.

A la banda nord, a uns 2 m. d'aquest recinte, s'intueix un altre que probablement tingués també planta rectangular. 

Té a prop un gran casal residencial, ara masia, del segle XVII.

Notícies històriques

Castell termenat. Documentat el 1073."


“ Descripció:

Restes de l'antic castell situades davant de la masia del Bell-lloc i a escassos metres al sud-est de les antigues escoles del mateix nom.

Actualment es conserva part de la torre de l'homenatge del castell, transformada en capella, i diversos panys de mur que permeten intuir un recinte originari de planta quadrada o rectangular, disposat al voltant de la torre.

Aquesta és de planta circular, d'uns 7 metres de diàmetre per 6 metres d'alçada, i amb un gruix de murs d'uns 0,90 metres.

Presenta un portal d'accés rectangular a la banda de migdia de la construcció, amb la llinda plana i els brancals bastits amb carreus de pedra desbastats.

A la part superior de la llinda hi ha un petit arc de descàrrega bastit en maons, que alleugera el pes del mur damunt del portal.

Per sobre hi ha un petit rosetó bastit amb dos carreus de pedra treballats i, encara més amunt, un plafó inscrit i l'escut dels comtes de Bell-lloc, que alhora tapia una altra obertura circular.

La torre presenta un coronament format amb merlets esglaonats bastits amb maons.

Al bell mig de la coberta hi ha un petit campanar quadrat bastit amb maons, amb una única obertura de mig punt per la campana.

L'interior és cobert amb una volta de canó emblanquinada sostinguda damunt d'una cornisa motllurada de pedra, que envolta tot el perímetre de l'estança exceptuant el portal d'accés, que interiorment és d'arc rebaixat.

La planta d'aquesta sala és semicircular i presenta un altar i una fornícula d'arc rebaixat oberta al parament.

La torre està bastida en pedra, maó i morter de calç. A la part inferior del parament, la pedra és de mida mitjana, desbastada i disposada seguint filades més o menys regulars. A la part superior, la pedra no està treballada, està disposada irregularment, amb fragments de maons encastats i tot lligat amb abundant morter de calç.


A la banda de tramuntana de la torre es documenten dos panys de mur disposats en paral·lel, i distanciats un metre aproximadament entre sí, que conserven una alçada aproximada d'un metre també. Ambdós són bastits amb còdols i pedra desbastada i sense treballar, disposats regularment.

A la banda de ponent de la torre es conserven dos petits trams més de muralla bastits en pedra sense treballar disposada en filades, tot lligat amb morter de calç. El pany de mur que toca al camí està atalussat.”

Història:

La primera notícia del castell és de l'any 1073, quan n'era senyor Geribert Guitard per testament sacramental de la seva muller Guília Arbert.

A partir del 1099 ja es documenta l'església romànica de Sant Pere, restaurada el 1869 i actualment inclosa a la casa.

L'any 1117 passà a mans del monestir de Sant Pau del Camp de Barcelona per la donació de Gausbert de Bell-lloc i la seva muller Rolanda.

El 1123, Udalard dóna el castell al seu nebot Pere de Gallifa, i el 1135, el castlà era Pere Bertran de Bell-lloc i posteriorment el seu primogènit Pere.

L'any 1172 el castell era de Guillem de Bell-lloc, hereu de l'anterior. Els propietaris se succeeixen fins que l'any 1314, Simó de Bell-lloc recupera la propietat per la família.

L'any 1460, durant la gerra del remences, el castell fou destruït.

No serà fins l'any 1704 que el comte Ramon de Bell-lloc i Macip reedifica la torre de l'homenatge convertint-la en una capella dedicada a sant Pau. Les obres finalitzaren l'any 1706.

Posteriorment però, el castell fou de nou destruït durant la guerra del Francès (any 1808) i ja no es tornà a reedificar.

Ja en el segle XX, la capella fou restaurada l'any 1941.

Els Bell-lloc mantingueren el castell fins l'any 1944, passant a ser propietat després de la Caixa de Barcelona (Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona) i, a partir l'any 1990, de la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, "La Caixa", per la fusió de la primera entitat amb la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i les Balears.

A partir del 2003 és propietat de la societat, Parc de Belloch, S.L.”


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:
Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Vallès Oriental : Veure en un mapa més gran.