Castell de Sant Salvador de Verdera – El Port de la Selva / Alt Empordà

Valoració: 7 vots.
espereu…

F O T O S 


castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_501

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_502

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_504

Monestir de Sant Pere de Rodes. Dalt de tot, a la dreta, castell de Sant Salvador de Verdera.

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_511

Castell de Sant Salvador de Verdera.

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_533

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_537

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_540

Porta d'entrada al castell de Sant Salvador.

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_543

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_541

Accés a la part superior del castell.

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_550

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_552

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_567

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_705

I T I N E R A R I 


Situació: En un turó situat per sobre del Monestir de Sant Pere de Rodes, al terme municipal del Port de la Selva (Alt Empordà) – Girona.

Època: Segle XI - Generalitat de Catalunya.* 

Protecció: BCIN - Generalitat de Catalunya.* 

Estat: Malmès. Lliurament accessible. Aparcament a la zona reservada com a tal, abans d'accedir al Monestir (N 42 19 32 E 3 09 39).

Altres noms

Accés - Visitat el 23/04/2009:

El camí comença davant mateix de la porta d'entrada al Monestir, pujant unes escales, i continuant enseguida cap a la dreta. Perfectament identificable, en mitja hora de pronunciat ascens, s'arriba a les restes de l'edificació.

Localització: N 42 19 12  E 3 10 03 - Altitud: 677 m.

Altres: Les vistes als voltants, des d'aquest lloc, son impagables.

Abans d’iniciar l'ascens, trobarem uns cartells informatius. En un d'ells es fa esment de la perillositat del lloc pels estimballs que hi ha a la zona superior de l'edificació, fent especial incidència en el control que cal tenir sobre les criatures de curta edat.

Per altra banda, també s'esmenta la particularitat que presenta el lloc de ser escenari de forts cops de vent. Lògic, sent zona de tramuntana. Tot i ser un dia “tranquil” el dia de la nostra visita, ha estat necessari circular amb precaució per aquest lloc, degut a haver estar objecte de sobtades ventades.

Altres: De la pàgina web de la Generalitat de Catalunya,* ens complau extreure la següent informació - Setembre 2020: 

Descripció

Situat al sud-oest de la població del Port de la Selva, al cim més alt de la serra de Rodes, damunt del monestir de Sant Pere de Rodes.

Es tracta de les restes conservades del castell de Verdera i de l'església de Sant Salvador, adaptades als forts desnivells del terreny on s'assenten.

En general, les estructures estan força malmeses, tot i que els murs es conserven a una alçada considerable.

Les restes dibuixen un recinte de planta irregular fortificat pels costats de tramuntana, llevant i ponent.

En canvi, vers migdia el castell està construït arran del cingle, que probablement devia fer de defensa natural.

El portal d'accés principal al castell està situat a l'extrem nord-oest de la construcció i es troba protegit per una bestorre rectangular situada al seu costat.

Està format per dos arcs de mig punt formats per dovelles de mida petita separats per l'espai destinat al rastell, tot i que l'interior ha estat espoliat.

El tram septentrional de la muralla està format per un total de set bestorres, tres de planta semicircular atalussades i quatre de rectangulars, lleugerament trapezials.

Tant el parament de la muralla, que conserva una alçada en alguns trams d'uns deu metres, com les torres presenten llargues espitlleres que també es localitzen al costat de la porta d'accés.

Cal destacar una poterna situada al costat d'una de les bestorres rectangulars del sector.

A l'angle sud-oest del conjunt hi ha una torre que presenta unes formes arrodonides tant exteriorment com interior.

Presenta una gran volta de mig punt que conserva restes de l'encanyissat original, i s'obre a l'exterior mitjançant un arc de punt rodó bastit amb pedra desbastada.

Al seu costat hi ha una altra bestorre circular.

A l'angle sudest del recinte, a la part més elevada del recinte i adossada al frontis de l'església, hi ha les restes d'una torre de considerables dimensions i de planta quadrangular, identificada amb la torre de l'homenatge.

Se'n conserven només murs de poca alçada.

L'interior del recinte fortificat és ampli però molt irregular degut a l'orografia del terreny.

Les restes constructives conservades a l'interior són molt escasses i de difícil interpretació.

L'església de Sant Salvador de Verdera, situada a l'extrem sud-est del recinte interior, era un petit temple de planta basilical format per tres naus, amb tres absis semicirculars i un pòrtic davanter.

El pòrtic comunicava l'església amb la torre de l'homenatge i està obert mitjançant grans arcs de mig punt.

L'espai interior està cobert per una volta d'arestes feta amb pedres petites, que encara es conserva.

Es conserven importants restes dels murs laterals i del frontis, amb restes d'obertures força malmeses.

Destaquen les restes d'una porta oberta al mur de tramuntana, de la que es conserven la llinda i l'arc de petites dovelles de la part superior.

A l'interior del temple, les estructures estan força malmeses i arrassades.

Tant el castell com les restes de l'església estan bastits amb petites pedres de llicorella poc treballades, excepte a les cantonades que hi ha carreus ben escairats.

Fora del recinte emmurallat hi ha una cisterna de grans dimensions, situada al nordoest.

Presenta una planta rectangular d'uns set metres de longitud per quatre d'amplada, coberta amb una volta apuntada feta amb llosetes petites i estretes, a sardinell, unides amb morter.

L'interior és arrebossat i recobert d'argila.

L'extradós de la volta ha perdut la seva protecció.

El parament és idèntic al dels murs del castell.

Notícies històriques

La referència més antiga que es documenta del castell es remunta a l'any 904, apareix com a castrum Verdaria, tot i que, per les mencions dels documents de Sant Pere de Rodes es pot considerar una data molt més anterior.

La seva construcció s'ha de relacionar amb el repoblament de les terres del Cap de Creus en època carolíngia i amb una funció de protecció de la població i de les comunitats religioses.

La propietat del castell era del comte d'Empúries i l'any 974, el comte Gausfred de Rosselló va cedir el castell al monestir de Sant Pere de Rodes, tot i que, posteriorment Hug I se'n va apropiar a començaments del segle XI, però va ser retornat al monestir després de la mediació del Papa Benet VIII.

Tot i l'acord arribat amb el monestir, els comtes en farien ús de la fortificació amb la compensació de fer donacions i aportacions al monestir.

L'any 1283, degut a l'estat d'abandonament de la fortificació de Verdera, el comte Ponç Hug va acordar amb l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes la reedificació del castell.

A partir d'aquest moment el castell se'l va conèixer com a Sant Salvador en referència a l'església homònima mencionada als documents l'any 1279, però anterior a aquesta data.

El castell va participar activament en la croada del papa Martí V contra el rei Pere II, durant la qual, les tropes franceses de Felip l'Ardit el van ocupar l'any 1285, però va ser recuperat de nou pel comte en poc temps.

Quan desaparegué el comtat d'Empúries, el castell va passar a poder de l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes i encara va ser utilitzat durant les guerres civils catalanes dels segles XV i XVII.

El 1309 conta que era encara en mans del comte emporità i hi ha notícies en aquest sentit durant tot el segle XIV.

En canvi, en un text de 1424, sembla indicar que aleshores tenia la jurisdicció l'abat.

El 1698 torna a constar que la titularitat la tenien els comtes d'Empúries.

El castell, degut a la seva situació, servia de guaita del mar.

Una de les torres és encara avui anomenada pels seus habitants, torre de la monega.

Aquesta és citada el 1787 en el privilegi de vila reial concedit al Port de la Selva, en marcar les fites del nou municipi, com torre de la monegra.

És molt possible que es tracti de la torre de majors dimensions (extrem nord-oest).

La fortificació va ser enderrocada pel duc de Noailles l'any 1708 en el context de la Guerra de Successió.

Fins a la primera meitat del segle XIX hi havia sobre la porta d'accés al castell una làpida commemorativa de la reconstrucció de 1283 i de l'expulsió dels croats francesos, amb l'heràldica de Rodes i Empúries, actualment en localització desconeguda.

Al costat de la cisterna aïllada hi havia una conducció que portava aigua al monestir de Sant Pere de Rodes, i a escassa distància d'aquesta hi ha més restes de fortificació.

Igualment, a la banda de migdia del castell, sobre el puig de Sant Genís o de l'Àliga, hi ha les restes d'una altra torre barrana rodona.


*Informació extreta de la pàgina web de la Generalitat de Catalunya.


Edificacions properes: Veure el mapa de Google d’aquesta mateixa pàgina.

Altres pàgines:

Autors: Ricard Ballo i Montserrat Tañá.

MAPA de situació:Alt Empordà : Veure en un mapa més gran.

A L T R E S 


castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_554

Vista de la badia de Roses des del castell de Sant Salvador de Verdera.

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_588

Monestir de Sant Pere de Rodes des del castell de Sant Salvador de Verdera

castell-de-sant-salvador-de-verdera-090423_505bis2

Monestir de Sant Pere de Rodes.